Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204)oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 4. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: oktavia.makup@gmail.com

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

1) Administratorze – rozumie się przez to oktavia.pl Oktawia Kanthak, ul. Złota 4/66 10-687 Olsztyn NIP: REGON:. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO;

2) Webinarze – rozumie się nowoczesny format szkoleniowy (rodzaj e-learningu).

3) Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacji Webinaru dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;

4) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Portalu;

5) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu;

6) Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

7) Regulaminie – rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki organizacji Webinaru, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;

8) Portalu – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem oktavia.pl

9) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone’y;

10) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną oraz która uczestniczy w Webinarze.

11) Zgodzie – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach Webinaru, celach marketingowych oraz korzystania z usługi formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:

  1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika –m.in. w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem.

  2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy Administratora, w szczególności takie jak przekazanie informacji o Webinarze, marketing bezpośredni usług i produktów oferowanych przez Administratora, wysyłka newslettera, kontakt na żądanie Użytkownika, zabezpieczenie materiału dowodowego w celu ochrony przed roszczeniami, przesyłanie danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych, ocena jakości usług, badanie rynku, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami przez nas publikowanymi oraz ulepszaniem świadczonych usług. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  3) art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli postawa prawna do korzystania z usługi formularza kontaktowego.

 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby korzystać z oferowanych przez Administratora usług lub uczestniczyć w organizowanych przez Administratora Webinarach. W przypadku braku podania danych osobowych Użytkownik może nie otrzymać świadczenia wynikającego z usługi świadczone drogą elektroniczną lub otrzymać je w ograniczonym zakresie.
 3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik może podać dobrowolnie

  1) nazwisko i imię,

  2) adresy e-mail,

  3) numer telefonu,

  4) adres IP

 4. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

  1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika –do momentu wycofania zgody  przez Użytkownika, a następnie przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksiecywilnym;

  2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do wykonania umowy –do momentu wykonania umowy oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

  3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze –do momentu wypełnienia tego obowiązku oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

  4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora –do czasu istnienia takiego interesu.

 5. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Oktawia Kanthak. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Oktawia Kanthak co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 6. Podmioty przetwarzające. Oktawia Kanthak korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jej polecenie Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

 7. Administratorzy. Oktawia Kanthak korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą
  oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 8. Po zakończeniu stosunku Użytkownika z Administratorem, Administrator nie będzie przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika.

 9. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 6 niniejszej Polityki.

 10. W przypadku dokonania Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portalu społecznościowym Facebook, Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez poszczególnych Użytkowników, a w szczególności następujące Dane Osobowe: adresy elektroniczne, numery telefonów, dane lokalizacyjne, wizerunek, imię i nazwisko, FB Messenger ID, zdjęcie profilowe, strefa czasowa czy płeć.

 11. W przypadku skierowania żądania Oktawia Kanthak udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 12. Oktawia Kanthak na Stronie Internetowej Sklepu udostępnia wtyczkę „Lubię to” serwisu społecznościowego facebook.com (administrator Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), zwany dalej: Facebook. Za pośrednictwem wtyczki „Lubię to”, Facebook zbiera informacje dotyczące urządzenia Klienta, tj.: system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia baterii, siła sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz zainstalowane wtyczki. Dodatkowo Facebook zbiera informacje dotyczące działań i zachowań związanych z urządzeniami, np. czy okno jest otwarte na pierwszym planie czy w tle lub informacje o ruchach myszy, które pomagają odróżniać ludzi od botów, unikatowe identyfikatory, identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, np. z gier, aplikacji lub kont z których korzysta Klient, identyfikatory urządzeń rodzinnych (lub inne identyfikatory unikatowe dla produktów firmy Facebook, powiązane z tym samym urządzeniem lub kontem). Facebook zbiera informacje, tj.: sygnały z urządzenia, w tym sygnały bluetooth oraz informacje o punktach dostępu Wi-Fi, beaconach i nadajnikach sieci komórkowych znajdujących się w pobliżu, dane z ustawień urządzenia, w tym informacje, które za pozwoleniem Klienta są uzyskiwane poprzez włączone przez niego ustawienia urządzenia, np. dostęp do lokalizacji GPS Klienta, aparatu czy zdjęć. W zakresie sieci i połączeń Facebook gromadzi informacje, tj.: nazwa operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu z którego korzysta Klient, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, adres IP, prędkość połączenia, a w niektórych przypadkach informację o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w sieci Klienta.
  Jeżeli Klient w trakcie przeglądania Strony Internetowej Oktawii Kanthak używa przeglądarki internetowej, w ramach której jest zalogowany do swojego konta użytkownika Facebook, wtyczka „Lubię to” przesyła do Facebook informację o odwiedzinach Strony Internetowej oktavia.pl. Uzyskiwane przez Facebook dane obejmują identyfikator użytkownika w Facebook (znany tylko serwisowi Facebook), odwiedzaną witrynę, datę i godzinę oraz dane, o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez Facebook jest wykorzystanie pozyskanych informacji do spersonalizowania treści prezentowanych na Facebook oraz do doskonalenia usług świadczonych przez Facebook. Jeżeli dodatkowo Klient skorzysta z funkcji „Lubię to” udostępnionej na Stronie Internetowej Oktawia Kantak czynność ta będzie odnotowane przez Facebook, jako treść, którą Klient preferuje.
  Jeżeli Klient w trakcie przeglądania Strony Internetowej Oktawii Kantak używa przeglądarki internetowej, w ramach której nie jest zalogowany do swojego konta na Facebook lub nie ma konta na Facebook, wówczas wtyczka „Lubię to” przesyła do Facebook informacje o odwiedzanej stronie, dacie i godzinie odwiedzin oraz dane, o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez Facebook jest udoskonalanie usług świadczonych przez Facebook.

§ 4. Pliki Cookies

 1. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:

1) sesyjne –są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;

2) stałe –są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:

1) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,

2) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

3) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;

4) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.

§ 5. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Portalu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: oktavia.makeup@gmail.compl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, ale może ono następować z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 7. Użytkownik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 6.Postanowienia końcowe

 1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail:
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

§ 7 Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2021r

error: Content is protected !!